R&R PROJEKTI

Podjetje ima registrirano razvojno raziskovalno skupino (r&r) n.0405-001 s 35 registriranimi raziskovalci in tehničnimi sodelavci, ki so dinamično organizirani za notranje in zunanje razvojno raziskovalne projekte. Vsako leto imamo 5 notranjih in 4 zunanje tekoče projekte. Sodelujemo z evropskimi institucijami znanja.

R&R PROJEKTI

Podjetje ima registrirano razvojno raziskovalno skupino (r&r) n.0405-001 s 35 registriranimi raziskovalci in tehničnimi sodelavci, ki so dinamično organizirani za notranje in zunanje razvojno raziskovalne projekte. Vsako leto imamo 5 notranjih in 4 zunanje tekoče projekte. Sodelujemo z evropskimi institucijami znanja.

Domači projekti

Namen projekta je identificirati, razviti, testirati in validirati robotske fleksibilne, kognitivne robotske aplikacije za potrebe delovnih mest naročniške proizvodne dejavnosti v orodjarstvu. Namen je razviti hibridno robotsko delovno mesto (RiDM), kjer bo robot pomagal proizvodnim delavcem pri izvajanju proizvodnih nalog, vključno s pomagali obogatene resničnosti (AR) ter uporabo avtomatiziranih transportnih naprav proizvodne logistike (AVG).

Prav tako bo razvit model pametne tovarne za potrebe orodjarstva – Orodjarna 4.0., katerega sestavni del bodo omenjena RiDM.

Informacije glede predstavitev, letakov, poročil ipd., ki so vezane na projekt, najdete na tej povezavi.

Kot panožno podjetje sodelujemo v nacionalnem projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOR), ki deluje znotraj dejavnosti C25 – Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. V partnerstvo je poleg projektne pisarne (TECOS), kompetenčnega partnerja (Kompetenca d.o.o.) vključenih 16 podjetij: ŽUST-AL d.o.o., 3 CNC d.o.o., KERN d.o.o., ANTON BLAJ d.o.o., EMO ORODJARNA d.o.o., GORENJE ORODJARNA d.o.o., KOLEKTOR ORODJARNA d.o.o., KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., DAFRA d.o.o., IMAS d.o.o., AMBI-METALPLAST d.o.o., IKOR d.o.o., ROBOTEH d.o.o., VIVAPEN D.O.O., TEHNOS d.o.o. in ODELO Slovenija d.o.o.

Glavni rezultat projekta, ki se zaključi 31.12.2018, je praktično uporaben kompetenčni model z definiranimi kompetencami za ključne profile zaposlenih v panožnih podjetjih.

V okviru projekta bo v usposabljanja vključeno najmanj 1283 zaposlenih skladno z vsemi identificiranimi zaposlitvenimi profili. Usposabljanja se nanašajo na vodstvene kompetence, uvajanje sprememb, socialne in prodajne veščine ter veščine upravljanja s kadri, uvajanje digitalizacije kot tudi specifične tehnološke veščine od upravljanja strojev, programskih orodij za razvoj izdelkov, uvajanjem standardizacije, robotizacije, materialov in tehnologij vezanih na orodjarsko branžo.

Ukrepi, ki se izvajajo v okviru operacije:

U 1 Elektronska izmenjava med partnerji
V podjetju izmenjava podatkov (CAD, CAM, 2D in 3D podatki) s kupci poteka izključno po elektronski poti. Pojavljajo pa se izzivi pri obvladovanju teh podatkov, predvsem pri spremembah, ki nastajajo v fazi razvoja konstrukcije in tehnologije za izdelavo orodij. Tako smo z vsemi strankami v nenehni elektronski povezavi. Velik izziv je tudi sistematično obvladovanje teh podatkov, saj ima vsak avtomobilski naročnik (mercedes, VW, BMW…) svoj način elektronskega komuniciranja. V podjetju se moramo elektronsko prilagajati vsakemu naročniku posebej. Tako želimo vzpostaviti sistem obvladovanja CAD podatkov in projektov. Sistem bo vključeval posebno drevesno strukturo map na namenskem strežniku, ki bodo služile odlaganju vmesnih in končnih izdelkov konstrukcije in tehnologije. Hkrati bo sistem vključeval tudi »elektronsko projektno mapo,« ki bo olajšala planiranje in nadzor nad izvajanjem projektov. Z vzpostavitvijo sistema pričakujemo večjo učinkovitost pri planiranju in realizaciji projektov. To bo pomenilo krajši pretočni čas izdelave orodij in s tem povečano konkurenčnost podjetja.

U 2 Digitalizacija nastopov na sejmih
Podjetje je izvozno usmerjeno in  se do sedaj ni aktivno predstavljalo na mednarodnih sejmih. Eden izmed vzrokov je bil ta, da nismo imeli primerne in sodobne prezentacije podjetja. Z ukrepom bomo pripravili zasnovo, produkcijo in postprodukcijo interaktivne prezentacije podjetja. V sklopu se bo zasnoval scenarij in vsebinska zasnova interaktivne prezentacije z vsemi potrebnimi 2D in 3D animacijami. Interaktivna prezentacija se bo izdelala tako v slovenskem kot v angleškem jeziku.

U 3 Spletne strani za tuje trge
Dosedanje iskanje tržnih poti je enako kot zadnjih 20 let. V večini primerov so nas kupci iz tujine poiskali sami. Tovrstni princip kaže v času sodobnih telekomunikacij pomanjkljivosti. V tujih podjetjih je vse majn starejših komercialistov, ki jih zamenjujejo mlajši sodelavci brez izkušenj. Ti se vse bolj poslužujejo spletnih strani za iskanje novih tržnih priložnosti. Na omenjenem področju pa je podjetje zelo nazadovalo. Imamo sicer spletno stran, ki pa je ne obnovljena, nefunkcionalna in nezanimiva. Z ukrepom bomo zasnovali in izdelali sodobno optimalno in privlačno spletno mesto podjetja. Spletno mesto bo vsebovalo zanimive vsebine, primerno navigacijo, tipične strani in podstrani oblikovane skladno s CGP z integracijo posameznih modulov, ki bo presegalo spletne strani konkurence in referenčnih spletnih strani.

 U 5 Produktno-prodajni video
Podjetje bo z ukrepom zasnovalo in izdelalo promocijski kreativni korpo video v domačem in tujem jeziku. Posnet bo v proizvodnih prostorih podjetja z najsodobnejšo filmsko opremo in sodobno scenografijo.

U 6 Krepitev kompetenc – usposabljanja
Svetovni gospodarski forum (WEF) je v svoji raziskavi  naštel 10 kompetenc, ki bodo ključne za konkurenčnost podjetij pri prehodu v industrijo 4.0 do leta 2020. V okviru projekta bomo organizirali delavnice za pet najpomembnejših kompetenc iz seznama WEF:  reševanje kompleksnih problemov in kritično razmišljanje, kreativnost ter delo z ljudmi in koordinacija dela. Pričakovani rezultat pridobljenega znanja je lažje obvladovanje proizvodnih procesov in s tem povečanje njihove učinkovitosti, kar bo na dolgi rok pozitivno vplivalo na konkurenčnost podjetja.

Mednarodni projekti

Projekt FACTS4WORKERS (Delavsko-orientirana delovna mesta v pametnih tovarnah) je del programa Horizon 2020 z namenom ustvarjanja atraktivnih in inteligentnih delovnih okolij v pametnih tovarnah. Podjetje EMO – orodjarna d.o.o. je eden izmed 15 raziskovalnih partnerjev iz sedmih držav, združenih v konzorcij pod vodstvom raziskovalnega centra VIRTUAL VEHICLE iz Gradca, Avstrija. Cilji projekta so: dvigovanje sposobnosti reševanja problemov in nivoja inovativnosti delavcev ter zviševanje njihove povprečne produktivnosti. Pri tem je cilj tudi povišanje kognitivnega zadovoljstva delavcev.

V avtomobilski in kovinski industriji se v zadnjih letih beleži porast uporabe laserskih tehnologij. Lasersko procesiranje materialov omogoča fleksibilnost ter visoko stopnjo produktivnosti in natančnosti. Za zagotavljanje konkurenčnosti na svetovnem trgu je potrebno razviti laserske sisteme in »glave«, ki omogočajo večjo vsestransko uporabo in kompleksnost, obenem pa morajo omogočati nadzor in modifikacijo različnih procesnih parametrov (moč laserja, prilagojeno fokusiranje žarka …).

Kontrola v realnem času je resen problem raziskovalcev laserskih procesnih tehnologij. Eden izmed načinov kontrole v realnem času je nadzor toplotnega sevanja, geometrijske velikosti taline bazena zvara in dinamično nadzorovanje teksture površine.

Namen projekta MAShES je razviti enoten in kompakten sistem za nadzor v realnem času, ki bo omogočal:

  • natančen nadzor porazdelitve temperature,
  • nadzor 3D profila zvara/navar in 2D geometrije taline zvara/navara ter
  • dinamično nadzorovanje teksture površine.

Razvoj novih biomaterialov postaja vedno bolj pomembna panoga na trgu. Trenutno uporabljeni materiali so lahko zdravju škodljivi zaradi izločanja kovinskih ionov v telo. Hkrati imajo določeni materiali tudi neustrezno sestavo, kar vodi v neustrezne lastnosti takšnih materialov za uporabo v medicinske namene. Zato je potrebno razviti boljše materiale, ki bodo biokompatibilni in bodo zagotavljali ustrezne kemijske kot mehanske lastnosti. S tem namenom je bil podprt projekt NewBioGen, pod okriljem FP7, katerega cilj je razvoj in nova produkcija biomaterialov, s katero bi razvili novo generacijo ortopedskih bio – implantantov. Proces bi potekal na osnovi dodajne praškovne tehnologije s tehniko laserskega navarjanja z ZrO2/Zr. Projekt poteka v sodelovanju z desetimi partnerji pod vodstvom podjetja SOCINSER iz Španije.