SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. PONUDNIK IN IZVAJALEC STORITEV:

Ponudnika in izvajalca storitev »EMO – Orodjarna d.o.o.«, Bežigrajska cesta 10, 3000 Celje, davčna številka SI: 78274222, matična številka: 5453364000, ki jo zastopa direktor Marko Areh (v nadaljevanju: EMO)

Kontakt:
elektronski naslov: info@emo-orodjarna.si
telefon: +386 3 8302 100

2. VELJAVNOST

Predmetni splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) vsebujejo določbe, ki urejajo razmerja med pravnimi ter fizičnimi osebami, ki naročajo izdelke ali storitve (v nadaljevanju: naročniki), in družbo EMO – Orodjarna d.o.o., ki izvaja naročeno.

Splošni pogoji predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med naročniki ter družbo EMO. Splošni pogoji so v skladu z določbo drugega odstavka 120. člena Obligacijskega zakonika (OZ) javno objavljeni na spletnem mestu in se zato šteje, da so znani vsem naročnikom.

Vse izdobave, storitve in ponudbe družbe EMO se urejajo izključno na podlagi teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji so sestavni del vseh pogodb, ki jih EMO sklene s svojimi pogodbenimi partnerji oziroma naročniki. Veljajo tudi za bodoče izdobave, storitve ali ponudbe naročniku, ne glede na to ali so bile izrecno dogovorjene.

Določbe splošnih pogojev in tipskih pogodb naročnikov, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem EMO, so nične tudi, če jim EMO izrecno ne ugovarja.

EMO si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni splošne pogoje, brez vnaprejšnje najave. Dolžnost naročnikov je, da spremljajo spremembe splošnih pogojev, ter da se z njimi seznanijo vsakokrat, ko naročajo izdelke ali storitve. Nadaljnje naročanje, po objavi sprememb, pomeni, da se naročnik s temi spremembami strinja.

Vse morebitne spore se subjekti zavezujejo reševati sporazumno. V kolikor mirna rešitev spora ne bo mogoča se bodo razmerje med navedenimi subjekti presojala po slovenskem pravu pred stvarno pristojnim sodiščem v Celju.

3. SKLENITEV POGODBE

3.1. Naročila in ponudbe

EMO pripravi, ob upoštevanju želja in potreb naročnika, ponudbo, ki je ne zavezujoča. Izjemo od navedenega predstavlja izrecna izjava EMO, da je ponudba zavezujoča. Prav tako ponudba zavezuje EMO, če vsebuje rok za sprejem s strani naročnika. V kolikor naročnik sprejme ponudbo znotraj postavljenega roka, se šteje, da je pogodba med njim in EMO veljavno sklenjena.

Če naročnik v odgovoru na ponudbo izraža sprejem slednje, hkrati pa predlaga, naj se v nečem spremeni ali dopolni, se šteje, da je naročnik ponudbo zavrnil in sam dal novo ponudbo družbi EMO.

V kolikor naročnik v odgovor na ponudbo izrazi, da ponudbo sprejema, vendar njegov sprejem vsebuje dopolnitve ali spremembe, ki bistveno ne spreminjajo ponudbe, se šteje, da je ponudba sprejeta, razen če EMO dopolnitvam ali spremembam ugovarja v roku 8 dni. Med nebistvene dopolnitve ali spremembe ne spadajo, spremembe cene, plačilnih pogojev, kakovosti ali količine, kraja in časa dobave, obsega odgovornosti ene stranke v primerjavi z drugo ter spremembe določil o reševanju sporov.

Ponudbe so zavezujoče za EMO le za izdelke in obseg storitev, ki so izrecno navedene v ponudbi.

Vsa dodatna dela in/ali korekcije izdelkov morajo biti med strankama dogovorjeni pisno, in sicer med kontaktno osebo naročnika in vodjo projekta družbe EMO. Slednji se tudi dogovorita o morebitni spremembi cene zaradi dodatnih del in/ali popravkov.

Tudi vsi ustni ali telefonski dogovori so veljavni šele potem, ko so s strani obeh strank pisno potrjeni. Zadostuje potrditev preko elektronske pošte med kontaktno osebo naročnika in vodjo projekta v družbi EMO.

3.2. Cene in plačila

Vse cene za izdelke in storitve so določene v evrih (EUR) in ne vsebujejo zakonsko določenega davka na dodano vrednost (DDV). Cene prav tako ne vključujejo nadomestnih in potrošnih delov.

Način plačila naročnik in EMO dogovorita za vsako posamezno naročilo. Za potrebe factoringa je potrebna pisna potrditev mejnikov s strani strank pogodbe.

Naročnik se zaveda, da naročeni izdelki ne predstavljajo standardnih različic, in da se lahko med izdelavo pojavijo nepredvidljive težave, ki jih EMO kot dober gospodarstvenik ni mogel predvideti, in ki jih ponujena cena ne krije.

EMO se zavezuje, da se bo trudil držati cene dane v ponudbi. V kolikor bi se pojavile nepredvidljive proizvodne težave ali druge nepredvidljive okoliščine, ki lahko vplivajo na ceno izdelka, si EMO pridržuje pravico do prilagoditve cene dane v ponudbi.

Pogodbeni stranki se strinjata, da so plačilni roki dogovorjeni v naročilu, oziroma, da je končni rok za plačilo celotnega zneska pogodbe (100%), najpozneje datum SOP (start of production). Navedeno velja, tudi v primeru, če izdelek ne dosega kakovosti Note 1 končnega kupca, je pa vgradljiv.

4. OPRAVA STORITVE, IZROČITEV IZDELKA IN PRENOS LASTNINSKE PRAVICE

4.1. Oprava storitve

EMO opravi naročilo sam, ali pa skupaj s podizvajalci, o izbiri katerih pravočasno obvesti naročnika. Naročilo mora EMO opraviti v duhu dobrega gospodarja in splošno znanih principov izdelave orodij. Delavci, ki opravljajo delo v podjetju EMO, opravljajo delo pod enakimi pogoji kot zaposleni v podjetju EMO.

Naročnik brez soglasja družbe EMO ne sme popravljati ali na kakšen drug način posegati v orodje, dokler ne poravna celotnega zneska kupnine.

4.2. Prevzem izdelka

Testiranje lastnosti izdelkov in njihova primopredaja se načeloma opravi v prostorih in na napravah družbe EMO.

V kolikor se naročnik in EMO dogovorita, da se testiranje in/ali primopredaja opravi v prostorih in/ali z napravami naročnika, se mora testiranje opraviti na enakih napravah in pod enakimi pogoji kot, če bi se bi se opravila pri EMO.

4.3. Pridržek lastninske pravice

EMO si v skladu z določbami 520. člena Obligacijskega zakonika (OZ) pridržuje lastninsko pravico na izdelkih tudi potem, ko stvar izroči naročniku, vse dotlej, dokler naročnik ne plača celotne kupnine.

Naročnik v skladu z določbo 521. člena Obligacijskega zakonika (OZ) trpi nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja izdelkov od takrat, ko mu je bil izdelek izročen .

5. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

V kolikor naročnik zamuja s posredovanjem podatkov v zvezi z naročilom oziroma se kako drugače ne drži postavljenih rokov, potem je EMO prost vseh obveznosti vezanih na morebitno zamudo rokov določenih v ponudbi ali/in pogodbi.

V primeru zamude na strani naročnika, bosta stranki na novo določili roke določene v ponudbi in/ali pogodbi, ki vežejo EMO. Prav tako v primeru zamude preide nevarnost naključnega uničenja na naročnika.

EMO prav tako ne prevzema odgovornosti za dela, ki so jih tretje osebe po navodilih naročnika izvedle na izdelkih. V kolikor naročnik izroči izdelek v delo tretji osebi, sam odgovarja za spremembe na izdelku, ki jih tretja oseba napravi.

Naročnik je prav tako zavezan, da EMO obvesti o vseh spremembah in vsem opravljenem delu, ki ga je tretja oseba opravila na izdelku (protokol dela).

6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Vsak uporabnik spletnega mesta s sprejemom dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta in pošiljanje elektronske pošte. EMO se zavezuje vse pridobljene osebne podatke uporabnikov obdeloval skladno z veljavno zakonodajo.

7. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina spletnega mesta je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja družbe EMO, prepovedano.

Vsa vsebina spletnega mesta je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Imetnik spletne domene www.emoorodjarna.com je EMO in uporabnik ne sme uporabljati znamke EMO orodjarna v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena z veljavno zakonodajo ali s strani družbe EMO.

8. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Predmetni splošni pogoji so v veljavi od dne objave na spletni strani družbe EMO.